week1

แผนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ Topic : ป่าโคกเปราะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  Quarter 2/2557


เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนสามารถเขียนสรุปการสำรวจ และสิ่งที่ได้ดู ได้ฟัง ถ่ายทอดสิ่งที่สนใจให้ผู้อื่นเข้าใจได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
1
โจทย์ 
การสำรวจป่า

คำถาม
- นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากสิ่งที่ได้ดู ได้ฟัง แล้วรู้สึกอย่างไร

เครื่องมือคิด 
- Walk and Talk ความเปลี่ยนแปลง และสิ่งมีชีวิตภายในบริเวณโรงเรียน
-Brainstorms ความเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน สิ่งมีชีวิตที่พบและความรู้สึกที่มีต่อสิ่งนั้น
- Mind Mapping สรุปความเข้าใจจากสิ่งที่ได้สำรวจ
- Show and Share นำเสนอผลงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงานเกี่ยวกับการดูคลิปไฟฟ้า  ต้นไม้  สายน้ำ

นักเรียน : ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล ความสนใจ
ครู : ผู้กระตุ้นและอำนวยการเรียนรู้

บรรยากาศ/สื่อ :
- สารคดีชีวิตของ สืบ นาคะเสถียร
- รายการทุ่งแสงตะวัน ไฟฟ้า-ต้นไม้-สายน้ำ
- การ์ตูนแอนิเมชั่น เอคโค่ จิ๋วก้องโลก
- ป่าโคกเปราะ
ชง
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจป่าโคกเปราะ อ่านบทความเกี่ยวกับ
ป่าไม้
- ครูใช้คำถามกระตุ้น นักเรียนเห็นอะไรบ้าง  รู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งที่พบในป่าโคกเปราะ
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น

เชื่อม
- ครูเปิดสารคดีชีวิตของ สืบ นาคะเสถียร และฟังเพลง
สืบทอดเจตนา(สืบ นาคะเสถียร)
- ครูใช้คำถามกระตุ้น นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากสิ่งที่ได้ดู ได้ฟัง แล้วรู้สึกอย่างไร ” / “นักเรียนคิดว่าทำไมสืบ นาคะเสถียรจึงต้องปกป้องรักษาป่าด้วยชีวิตถึงเพียงนั้น
-นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น แล้วสื่อความรู้สึกผ่านการเขียน / วาดภาพสื่ออารมณ์
- ครูเปิดการ์ตูนแอนิเมชั่น
เอคโค่ จิ๋วก้องโลก
- ครูใช้คำถามกระตุ้น นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากสิ่งที่ได้ดู ได้ฟัง แล้วรู้สึกอย่างไร ” / “นักเรียนคิดว่าทำไมเจ๊คโคจึงสื่อสารกับสัตว์ต่างๆ และต้นไม้ทุกๆ ต้นได้ / ทำไมไม่มีผู้ใหญ่คนไหนเชื่อเรื่องภาวะโลกร้อนที่เจ๊คโคบอกทุกคน
-ครูใช้คำถามกระตุ้น นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากสิ่งที่ได้ดู ได้ฟัง แล้วรู้สึกอย่างไร
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น แล้วสื่อความรู้สึกผ่านการเขียน / วาดภาพสื่ออารมณ์
-นักเรียน Show and Share นำเสนองานให้ครูและเพื่อนๆ รับฟังครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่นักเรียนนำเสนอ

ใช้
- นักเรียนแต่ละคนเขียนถึงความรู้สึกหรือวาดภาพสื่อความรู้สึก บอกสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามความเข้าใจของตนเองลงในกระดาษ A4
- นักเรียนเขียนสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 1
ชิ้นงาน
- เขียนถึงความรู้สึกหรือวาดภาพสื่อความรู้สึก เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟัง / ได้รับชม  ลงในกระดาษ A4
- สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 1
ภาระงาน
- สำรวจและสังเกตความเปลี่ยนแปลงของ สิ่งต่างๆ และสิ่งมีชีวิตในบริเวณโรงเรียนและป่าโคกเปราะ
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูได้ฟัง
- ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
- สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 1

ความรู้
เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติและเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของป่าไม้กับผลกระทบข้างเคียงหากไม่มีป่า

ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
- คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดประโยชน์
- เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
- รู้ความต้องการของตนเองและผู้อื่น ใช้ชีวิตและดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างเข้าใจ
- นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
2. ทักษะการแก้ปัญหา : คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และมีวิจารญาณในการตัดสินใจและลงมือสร้างสรรค์สิ่งใหม่
3. ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
4. ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

คุณลักษณะ
1. เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการสรรสร้างชิ้นงาน
3. สามารถวิเคราะห์/สังเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลที่ได้ยินได้ฟังอย่างเป็นระบบ
4. มีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน มีความรับผิดชอบ อดทนและเอาใจใส่ในการทำงาน
5. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตน  โดยปราศจากอคติ
6. กล้าคิด กล้าทำสิ่งใหม่ที่แตกต่าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น