วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมร่วมประชุมกับครูLPMPสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้

 • ดิฉันได้เข้าร่วมประชุมกับคณะครูโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

กิจกรรม
 •         คณะครูทักทายกันและได้ดำเนินกิจกรรมกำกับสติให้กับคณะครู กำหนดลมหายใจเข้า หายใจออก
 •         ครูใหญ่ให้ครู ป.1 ได้นำเสนอเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter ที่ 2 ซึ่ง ได้กำหนด Topic “ข้าว” และได้กำหนดเป้าหมาย ปฏิทินการเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ และกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะมีการเพื่อสร้างความสนใจหรือกระตุ้นเด็กให้เกิดความอยากรู้ได้อย่างไร 
 •      คณะครูได้ช่วยกันคิดหาแนวทางวิธีการร่วมกัน และพูดคุยกันถึงการสร้างบรรยากาศอย่างไร ทำอย่างไรเด็กจะรู้เลยว่าใน Quarterนี้ จะเรียนรู้เรื่องข้าว สร้างบรรยากาศอย่างไรให้เด็กรู้  ช่วยกันคิดเพื่อทำให้เด็กเข้าห้องเรียนมาแล้วรู้เลยว่าจะเรียนเรื่องข้าว  
 •      การตั้งคำถามกระตุ้นเด็ก ถ้าคนเรากินอาหารเหมือนกับพืชและสัตว์ จะเป็นอย่างไร 
 •      อาหารและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวมีอะไรบ้าง
 •      พานักเรียนไปสำรวจดินที่ดีที่สุดและให้เด็กนำเมล็ดมาเพาะปลูก และให้เด็กสังเกตการงอดของเมล็ด ให้สังเกตการเจริญเติบโตของพืช  เพราะเจริญเติบโต แตกต่างกัน โดยแยกปลูกเป็นกระถางและให้สังเกต
 •      ชิ้นงานที่ควรจะเกิดขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างออกไปโดยผลิตจากข้าว
 •      ในสัปดาห์ที่ 2 นักเรียนแต่ละคนมีการบันทึกความคืบหน้าการนำข้าวมาใส่ภาชนะ สังเกตการงอกของเมล็ด 
 •      ปัจจัยการงอกเป็นอย่างไร ปัจจัยการเจริญเติบโต ปริมาณแสงที่เหมาะสม ระบบนิเวศ สังเกตและเก็บบันทึก หากน้ำแห้งมีสีเขียว คืออะไร
 •      ใช้คำถามที่หลากหลายและควรเกี่ยวกับวัฒนธรรม  วัฒนธรรมบุญข้าวจี่ ความคุ้มค่า กินอย่างคุ้มค่า 
 •      การสร้างบรรยากาศ มีข้าวเปลือก ข้าวขาว ข้าวกล้อง ต้นข้าวใส่กระบะทำให้เด็กเห็นว่าวันแรกที่จะเปิดเรียนนี้เค้าจะได้เรียนเรื่องอะไร อาจจะมีการนำเพลงเกี่ยวกับเข้ามาด้วย
        ********************************************************
 •         ครูแต่ละชั้นได้นำเสนอแผนการเรียนรู้ ปฏิทินการเรียนรู้ เป้าหมาย กิจกรรมการเรียนรู้ ชั้น ป.2 Topic "ถั่ว"
 •     ครูแต่ละชั้นได้นำเสนอแผนการเรียนรู้ ปฏิทินการเรียนรู้ เป้าหมาย กิจกรรมการเรียนรู้ ชั้น ป.3 Topic "ผ้า"
 •       ครูแต่ละชั้นได้นำเสนอแผนการเรียนรู้ ปฏิทินการเรียนรู้ เป้าหมาย กิจกรรมการเรียนรู้ ชั้น ป.4 Topic "Animation"   
 •       ครูแต่ละชั้นได้นำเสนอแผนการเรียนรู้ ปฏิทินการเรียนรู้ เป้าหมาย กิจกรรมการเรียนรู้ ชั้น ป.5 Topic "อาเซียน" 
 •       ครูแต่ละชั้นได้นำเสนอแผนการเรียนรู้ ปฏิทินการเรียนรู้ เป้าหมาย กิจกรรมการเรียนรู้ ชั้น ป.6 Topic "ป่าโคกหีบ" 
 •      และของพี่มัธยม 1-3 
    การนำไปปรับใช้ที่โรงเรียนอย่างไร
     ตัวเอง
     สำหรับวันนี้ทำให้ทราบว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละQuarter นั้น ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการเลือกหัวข้อที่อยากจะเรียนรู้ ว่าอยากจะศึกษาเรื่องใด และในการทำแผนการเรียนรู้ ครูจะต้องคิดวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เด็กอยากรู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก ทำอย่างไรเด็กจึงจะสนใจในสิ่งที่กำลังจะเรียนรู้ นำเสนอให้กับเขา ครูต้องค้นหาหลักความคิดรวบยอดนั้นเพื่อให้เด็กได้เข้าใจ ค้นหาวีดีโอมาเปิดให้เด็กดูเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กอยากรู้ ครูต้องศึกษาเนื้อหานั้นๆมาเป็นอย่างดี มีความรู้รอบรู้ รู้ลึก รู้จริง คิดหาวิธีการที่แปลกใหม่ จัดกิจกรรมให้เด็กได้เกิดทักษะ สร้างแรงบันดาลใจ อยากจะเรียนรู้ และสิ่งสำคัญครูต้องมีการเตรียมการให้พร้อมก่อนที่จะเปิดเทอม สร้างบรรยากาศต่างๆ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องเตรียมการให้พร้อม และการที่ครูได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยน แชร์ประสบการณ์การก็เป็นสิ่งที่ดีที่คนที่มีประสบการณ์ที่เคยสอนแล้วได้เสนอแนะบางสิ่งบางอย่าง เพื่อให้งานนั้นออกมาดียิ่งขึ้น ซึ่งหลายคนช่วยกันคิดก็จะมีมุมมองที่ต่างกันออกไปเพื่อให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ พร้อมที่จะนำไปสอนได้   
     โรงเรียน
     โรงเรียนจะต้องให้ครูได้ประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แชร์ประสบการณ์กันให้มากๆ จะได้มีแนวทางในการแก้ปัญหาและคิดร่วมกัน จะช่วยกันเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดอยู่ และคิดกระบวนการทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อไปสู่การปฏิบัติจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น